Potrzebne Dokumenty

W każdym przypadku do dokonania czynności koniecznym jest ustalenie tożsamości osoby, która dokonuje czynności przed notariuszem na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku cudzoziemca powinna to być także karta pobytu.

W przypadku gdyby podstawą nabycia przedmiotu, którym chcemy zbyć lub obciążyć (sprzedać, darować, itd.) były tytuły określone w artykule 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a to w szczególności:

 • darowizna sporządzona w 2007 roku lub później,
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,

to koniecznym będzie przedstawienie dokumentu – zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Sprzedaż / kupno / darowizna MIESZKANIA.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość.

 • Podstawa nabycia, którą może być przykładowo akt notarialny.
 • Wypis z rejestru lokali.
 • Na życzenie strony kupującej – zaświadczenie wydane przez gminę o tym, że nikt w danym mieszkaniu nie jest zameldowany ani na pobyt czasowy ani na pobyt stały.
 • Na życzenie strony kupującej zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku o braku zaległości związanych z eksploatacją lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 • Podstawa nabycia np. akt notarialny – umowa sprzedaży, przydział, umowa ze spółdzielnią.
 • Jeżeli dla prawa do lokalu ma być założona księga wieczysta wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości na której usytuowany jest budynek, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem obrotu.
 • Zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową dotyczącą przedmiotowego prawa do lokalu.
 • Na życzenie strony kupującej – zaświadczenie wydane przez gminę o tym, że nikt w danym mieszkaniu nie jest zameldowany ani na pobyt czasowy ani na pobyt stały.

Sprzedaż / kupno / darowizna / NIERUCHOMOŚCI gruntowej.

Nieruchomość Gruntowa.

 • Podstawa nabycia np akt notarialny – umowa sprzedaży, akt własności ziemi itd..
 • Wypis z Rejestru Gruntów, z klauzulą że służy za podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Użytkowanie Wieczyste.

 • Wszystkie dokumenty wskazane przy sprzedaży nieruchomości gruntowej a ponadto umowa oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 • Akt poświadczenia dziedziczenia.

Do dokonania tej czynności konieczna jest obecność wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę przy ustaleniu kręgu spadkobierców. W przypadku dziedziczenia testamentowego będą to także spadkobiercy ustawowi.

 • Akt zgonu spadkodawcy.
 • Akty stanu cywilnego stron czynności.
 • Testament – jeżeli został sporządzony.
 • Zaświadczenie z gminy zawierające informację o numerze pesel zmarłego.