Kontakt

Kancelaria Notarialna Marcin Szczepaniak, Wojciech Czarnomski – Notariusze Spółka Cywilna

Płock 09-400
ul. Synagogalna 4 lok. 9
Tel. (24) 366 94 70
+48 662011006
+48 606104595

NIP – 7743227495
REGON – 363824926

email: marcin.szczepaniak@notariusze.lodz.pl
wojciech.czarnomski@notariusze.lodz.pl

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek 10:00 do 18:00
wtorek – piątek od 9:00 do 16:00

  1. Informujemy, że przekazywane przez Państwa Notariuszowi Informacje – ustnie, w formie papierowej bądź elektronicznej – w związku z czynnością notarialną, którą Państwo zamierzacie dokonać w kancelarii notarialnej, stanowią dane osobowe. Notariusz będzie Administratorem powierzonych danych osobowych i będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nich obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
  4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz ewidencji gruntów i katastru) w zakresie realizacji powierzonych obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Biuro rachunkowe Bird Team Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. 0000614806, z którym kancelaria notarialna związana jest umową o świadczenie usług księgowych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej kancelarii.
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.