Do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należą:

1) sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

 • umowy sprzedaży
 • umowy przedwstępne
 • umowy warunkowe
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy darowizny
 • umowy spółki
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości
 • umowy warunkowe
 • umowy zamiany
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • testamenty
 • umowy działu spadku
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego

2) sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • doręczanie oświadczeń
 • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów

Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej na­le­ży po­prze­dzić za­się­gnię­ciem w na­szej kan­ce­la­rii bez­płat­nej in­for­ma­cji w celu in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia z no­ta­riu­szem for­my czyn­no­ści, uzy­ska­nia wy­ka­zu ko­niecz­nych do­ku­men­tó­w oraz usta­le­nia kosz­tó­w zwią­za­nych z czyn­no­ścią­.
Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą kan­ce­la­rii je­śli prze­ma­wia za tym ich cha­rak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.

Oto wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych:

1) do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia lub umowy darowizny zawartej po styczniu 2007 roku
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP

2) do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP

3 ) do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy)
 • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP